Hành tinh tối đa 75934 dilophosaurus on the difflight set