Lego, con kiến siêu anh hùng, đã tạo ra trò chơi không chính thức.