Chuyên gia kiến tạo Lego, tiểu đoàn 10284, Tiểu đoàn No Barcelona đã nhanh chóng xây