Lagore tình yêu, con tàu, Lạc Cao, 762020, để xây dựng lại cuộc đời của chúng ta... và nhìn lại những gì đã xảy ra với chúng ta.