Liên minh Avengers đã chiến đấu vô tận để cứu mụ góa phụ hắc ám... chiến đấu L'Arthanda... để giải cứu mụ góa phụ hắc ám của chúng ta... trong trận chiến của chúng ta.