Tam giác thái tử của thế giới, Lego, Pika, phục kích vui vẻ, 76.950 và nhìn lại hành động.