Tất cả các đối tượng Lego, tập hợp vào năm 2022 để biên dịch/thu