Chiếc búa bọc thép của Kẻ hủy diệt, tập 2 của mùa giải thứ tư.