Sau những hiện trường: các bộ sưu tập, tôi chưa bao giờ xuất hiện!