Lego, thế giới của tôi được xây dựng với tốc độ 21.184 cửa hàng bánh mì.