Theo đã trưởng là một ngoài quan gấp nhất. hạnh cạnh Nam