Tại thành phố Lego, 60344 chuồng gà đã được xây dựng nhanh chóng.