Tất cả các trang trại đô thị Lego được xây dựng với tốc độ chuyển đổi/thu gom tại các cửa hàng tạp hóa vào năm 2022.