Đó là cái chết của bác sĩ Lego trong vũ trụ điên rồ, không chính thức, không chính thức.