Hệ thống không gian Lego 10497 của Tầm Thủ đã được phát sáng tại LegoCon 2022.