Lego Star Wars 2022 AT-TE WKER tiết lộ! Giai đoạn 2, chỉ huy Cody, binh sĩ Binh đoàn 212, không gian sẵn sàng.