Đền thờ Lego Ninja 71759 được đẩy nhanh tiến độ xây dựng